หน้าแรก การเมือง บอร์ด กสทช.ตั้งที่ปรึกษาประจำตัว 31 คน รับค่าตอบแทน รวม 3.6 ล้านต่อเดือน

บอร์ด กสทช.ตั้งที่ปรึกษาประจำตัว 31 คน รับค่าตอบแทน รวม 3.6 ล้านต่อเดือน

เปิดรายชื่อ บอร์ด กสทช.ตั้ง“ที่ปรึกษา”ประจำตัว 31 คน รับค่าตอบแทน 100,000-120,000 บาท รวม 3.6 ล้านต่อเดือน

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้แต่งตั้งบุคคล 31 คน เป็นที่ปรึกษาประจำตัว กสทช. กำหนดอัตราค่าตอบแทนคนละ 100,000 -120,000 บาท ต่อเดือน ดังนี้

1.พลอากาศเอกธเรศ ปุณศรี ประธาน กสทช. มีที่ปรึกษา 4 คน คือ นายสุรินทร์ จิรวิศิษฎ์ พลเอกชิตศักดิ์ ประเสริฐ นายสุเจตน์ จันทรังษี รับค่าตอบแทนคนละ 110,000 บาท และ นายประสพสุข บุญเดช (อดีตประธานวุฒิสภา) รับค่าตอบแทน 120,000 บาท

2.พ.อ. ดร. เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ รองประธาน กสทช. มีที่ปรึกษา 3 คน คือ พลเอกบุญเลิศ แก้วประสิทธิ์ นายณกฤช เศวตนันทน์ และนายวรรณชัย สุวรรณกาญจน์ รับค่าตอบแทนคนละ 120,000 บาท

3.พ.อ.นที ศุกลรัตน์ รองประธาน กสทช. มีที่ปรึกษา 3 คนคือ พลตำรวจเอกชาญชิต เพียรเลิศ (อดีตรองผบ.ตร.) นายสวัสดิ์ โชติพานิช (อดีตประธานศาลฎีกา) และ พลเอกสุเจตน์ วัฒนสุข รับค่าตอบแทนคนละ 120,000 บาท

4.รศ.ประเสริฐ ศีลพิพัฒน์ กสทช. มีที่ปรึกษา 3 คน คือ นายไพรัช วรปาณิ นายเชิดชัย ขันธ์นะภา และนายเหรียญชัย เรียววิไลสุข (อดีตกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ) รับค่าตอบแทนคนละ 100,000 บาท

5.พล.อ.สุกิจ ขมะสุนทร กสทช. มีที่ปรึกษา 3 คน คือ พลอากาศเอกอาคม กาญจนหิรัญ นายสุรนันท์ วงศ์วิทยกำจร (อดีตเลขาฯ กทช.) พล.อ.มนตรี สังขทรัพย์ รับค่าตอบแทนคนละ 120,000 บาท

6. พลโท ดร. พีระพงษ์ มานะกิจ กสทช. มีที่ปรึกษา 3 คน คือ พล.อ.ธงชัย เกื้อสกุล นางอรพินธ์ บุญชูเศรษฐ์ และนายธงชัย ตรีพิพัฒน์กุล รับค่าตอบแทนคนละ 120,000 บาท

7. พันตำรวจเอก ทวีศักดิ์ งามสง่า กสทช. มีที่ปรึกษา 3 คน คือ นายสถิตย์ สิริสวัสดิ์ พ.ต.อ. (พิเศษ)ชัยทัศน์ รัตนพันธุ์ และนายวิศาล วุฒิศักดิ์ศิลป์ รับค่าตอบแทนคนละ 120,000 บาท

8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ กสทช. มีที่ปรึกษา 3 คน คือ นายสวัสดิ์ รัฐพิทักษ์สันติ นายวิษณุ ตัณฑวิรุฬห์ และนายทศพร ซิมตระการ รับค่าตอบแทนคนละ 120,000 บาท

9. ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ กสทช. มีที่ปรึกษา 3 คนคือ นายกิตติน อุดมเกียรติ นายธานีรัตน์ ศิริปะชะนะ และนายสงขลา วิชัยขัทคะ รับค่าตอบแทนคนละ 120,000 บาท

10.น.ส.สุภิญญา กลางณรงค์ กสทช. มีที่ปรึกษา 3 คนคือนายจอน อี๊งภากรณ์ นายต่อพงศ์ เสลานนท์ และนายนคร ชมพูชาติ รับค่าตอบแทนคนละ 120,000 บาท

รวมที่ปรึกษา 31 คน รับค่าตอบแทนจากสำนักงาน กสทช. 3,630,000 บาท ต่อเดือน

น่าสังเกตว่า นายประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา กสทช. ไม่มีปรากฏว่ามีที่ปรึกษา

ทั้งนี้ พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2553 มาตรา 59 กำหนดให้ สำนักงาน กสทช. เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานของ กสทช.และสำนักงาน กสทช.ให้ประชาชนทราบทางระบบเครือข่ายสารสนเทศ หรือวิธีการอื่นที่เห็นสมควรในอย่างน้อยต้องเปิดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้ (4) รายละเอียดอัตราค่าตอบแทนกรรมการ กสท. (คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์) กทค. (คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม) อนุกรรมการ และ ที่ปรึกษาต่างๆเป็นรายบุคคล#

ที่มา สำนักข่าวอิศรา

ติดตามข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่!!