หน้าแรก งาน-อาชีพ สธ. เตรียมขยับ “ซี” พยาบาลวิชาชีพ สูงขึ้น ตั้งแต่ปี 58 เป็นต้นไป เพิ่มกว่า 10,000 ตำแหน่ง

สธ. เตรียมขยับ “ซี” พยาบาลวิชาชีพ สูงขึ้น ตั้งแต่ปี 58 เป็นต้นไป เพิ่มกว่า 10,000 ตำแหน่ง

กระทรวงสาธารณสุข เตรียมเสนอคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เพิ่มความก้าวหน้าพยาบาลวิชาชีพ ทั้งด้านบริหาร บริการ และวิชาการ เป็นระดับเชี่ยวชาญ 321 ตำแหน่ง และชำนาญการพิเศษ 11,061 ตำแหน่ง ในปีงบประมาณ 2558 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ลดปัญหาพยาบาลลาออกจากงานหนักกว่าสายงานปกติ

นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า ขณะนี้กระทรวงสาธารณสุข ได้เตรียมการเสนอความก้าวหน้าให้กับกลุ่มพยาบาลวิชาชีพ ซึ่งทำงานหนักและเป็นวิชาชีพขาดแคลน แต่มีความก้าวหน้าค่อนข้างช้าเมื่อเทียบกับข้าราชการในสายงานอื่น ขณะที่ปัญหาความเจ็บป่วยและความต้องการในการดูแลสุขภาพประชาชนมีมากขึ้นเรื่อยๆ โดยพยาบาล1คนทำงานเฉลี่ยสัปดาห์ละ 54 ชั่วโมง สูงกว่าข้าราชการกลุ่มอื่นที่ทำงานสัปดาห์ละ 40 ชั่วโมง โดยเฉพาะพยาบาลที่มีอายุต่ำกว่า 40 ปีต้องทำงานวันละ 2 ผลัดรวม 16 ชั่วโมง ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและความสัมพันธ์ในครอบครัว ทำให้พยาบาลกลุ่มนี้มีความคิดโอนย้ายและลาออกมากที่สุด

นายแพทย์วชิระกล่าวต่อว่า ในการรักษาบุคลากรทางการแพทย์รวมทั้งพยาบาลไว้ในระบบ กระทรวงสาธารณสุขได้ ดำเนินการทบทวนทั้งระบบค่าตอบแทน และการเพิ่มความก้าวหน้าในสายงานวิชาชีพ ในปี 2558 นี้ได้เตรียมการขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้นให้แก่พยาบาลวิชาชีพ ที่ปฏิบัติงานทั้งด้านบริหาร บริการ และวิชาการ เป็นระดับเชี่ยวชาญ รวม 321 ตำแหน่ง และชำนาญการพิเศษ 11,061 ตำแหน่ง ขณะนี้ คณะอนุกรรมการข้าราชการพลเรือน (อ.ก.พ.) กระทรวงสาธารณสุข ได้อนุมัติในหลักการแล้วและขั้นตอนต่อไปกระทรวงสาธารณสุข จะเสนอคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

ด้านดร.กาญจนา จันทร์ไทย ผู้อำนวยการสำนักการพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า สำนักการพยาบาล ได้จัดประชุมคณะกรรมการจากทุกกรมในกระทรวงสาธารณสุข และนำผู้แทนจากก.พ. ศึกษาวิเคราะห์ในพื้นที่ เพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้นในสายงานพยาบาล 2 ระดับ คือระดับเชี่ยวชาญและระดับชำนาญการพิเศษ ได้ข้อสรุปว่า ในระดับเชี่ยวชาญ จะกำหนดให้กับ 1.หัวหน้าพยาบาลในโรงพยาบาลที่มีจำนวนเตียงไม่น้อยกว่า 150 เตียงและอัตราครองเตียงร้อยละ 80 จากเดิมที่มีเฉพาะในโรงพยาบาลศูนย์ (รพศ.) และโรงพยาบาลทั่วไป (รพท.) ขนาดใหญ่ไม่น้อยกว่า 300 เตียงที่มีอัตราครองเตียงไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 2.พยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ ด้านบริการพยาบาล ในรพศ.และรพท. จากเดิมมี 5 ด้าน คือ ผู้ป่วยหนัก ผู้ป่วยผ่าตัด ผู้ป่วยวิสัญญี ผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน และผู้คลอด จะเพิ่มอีก 8 ด้าน ได้แก่อายุรกรรม ศัลยกรรม กุมารเวชกรรม สูติกรรม จิตเวช ศัลยกรรมกระดูก การพยาบาลในชุมชน และการพยาบาลโรคติดเชื้อ 3.พยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญด้านวิชาการพยาบาล ในรพ.ที่เป็นสถาบันร่วมผลิตพยาบาลหรือฝึกอบรมเฉพาะทางหลักสูตร 4 เดือนขึ้นไปของโรงพยาบาลใหญ่

สำหรับระดับชำนาญการพิเศษ ได้เพิ่มให้หัวหน้าพยาบาลในโรงพยาบาลที่จำนวนเตียงน้อยกว่า 150 เตียงและอัตราการครองเตียงน้อยกว่าร้อยละ 80 หัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้างาน ที่มีผู้ใต้บังคับบัญชาตามเกณฑ์ที่ก.พ.กำหนดคือ 1 ต่อ 4 หรือวิชาชีพกำหนด และกำหนดตำแหน่งเพิ่มใหม่ให้แก่หัวหน้าหอผู้ป่วย หัวหน้าทีมการพยาบาล และผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง ที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะทาง ซึ่งจะช่วยให้พยาบาลวิชาชีพมีขวัญกำลังใจในการทำงานเพิ่มมากขึ้น

ที่มา : Smart SME

ติดตามข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่!!