หน้าแรก ทั่วไป การครอบครู เป็นพิธีกรรม ที่ไม่ใช่ศาสนาพุทธ

การครอบครู เป็นพิธีกรรม ที่ไม่ใช่ศาสนาพุทธ

พระรัตนตรัย หรือ พระไตรรัตน์ หมายถึง แก้วสามประการอันประเสริฐสุดของพุทธศาสนิกชน ที่เรียกว่า รัตน (แก้ว) เพราะว่าเป็นสิ่งที่ประเสริฐ มีค่าสูง และหาได้ยาก เทียบด้วยดวงแก้วมณี นั่นคือ

พระพุทธ คือ ท่านผู้ตรัสรู้ธรรมด้วยพระองค์เอง แล้วสอนประชุมชนให้ประพฤติชอบด้วยกาย วาจา ใจ ตามพระวินัย
พระธรรม คือ พระธรรมวินัยอันเป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า
พระสงฆ์ คือ หมู่ชนที่ฟังคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วปฏิบัติชอบตามพระธรรมวินัย

แต่ในภาพนี้่ บุคคลที่ห่มผ้ากาสาวพัตร์ อันเป็นเครื่องหมายของผู้ที่ดำรงสถานะเป็น พระสงฆ์ กลับทำตน ให้ผู้คนที่เข้าใจในหลักแนวทางพุทธศาสนา ได้เห็นและติเตียน และสังเวชใจ

หากเป็นพระ ก็ย่อมต้องทราบว่าตนอยู่ในเพศอะไร อยู่ในวินัยของสงฆ์ ก็ต้องทำการให้สมควร จะทำอะไรก็ต้องคิดว่าควรไม่ควร

การครอบครู เป็นพิธีกรรม ที่ไม่ใช่ศาสนาพุทธ

ในธรรมเนียมปฏิบัต ของหมู่พระสงฆ์ การไหว้ก็ย่อมต้องรู้ ว่าใครเป็นผู้ที่สมควรถูกไหว้ เช่น พระเถระชั้นผู้ใหญ่กว่า ผู้อาวุโสกว่า (บวชก่อนแม้เพียงนาทีเดียว) และพระสงฆ์จะไม่ไหว้ ฆารวาส ถึงแม้ว่า ฆารวาสจะมีอายุมากกว่าก็ตาม เพราะตรงนี้ถือหลักปฏิบัติกันว่า

เหตุที่พระไม่ไหว้ฆราวาส

ถาม เพราะเหตุไร พระภิกษุแม้ยังหนุ่มจึงไม่กราบไหว้หรือแสดงความเคารพต่อคฤหัสถ์ที่แก่ชราเจริญวันหรือมียศสูง?

ตอบ “ดูก่อนพราหมณ์ ภูมิแห่งคนแก่และภูมิแห่งคนหนุ่มที่พระผู้มีพระภาคหรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ทรงรู้ทรงเห็น ตรัสแสดงไว้มีอยู่ ดูก่อนพราหมณ์ ถึงแม้คนบางคนจะเป็นคนแก่มีอายุ 80 ปี 90 ปี หรือ 100 ปี ตั้งแต่เกิดก็ดีแต่เขายังบริโภคกาม อยู่ท่ามกลางกาม ถูกความเร่าร้อนเพราะกามแผดเผา ถูกกามวิตกเคี้ยวกินอยู่ ยังขวนขวายแสวงหากาม ย่อมนับได้ว่ายังเป็นเด็ก ไม่ใช่ผู้ใหญ่โดยแท้

ดูก่อนพราหมณ์ แม้จะยังเป็นเด็กหนุ่ม มีผมดำสนิทประกอบด้วยความเป็นหนุ่มอันเจริญ ตั้งอยู่ในปฐมวัย แต่เขาไม่บริโภคกาม ไม่ตั้งอยู่ในท่ามกลางกาม ไม่ถูกความเร่าร้อนเพราะกามแผดเผา ไม่ถูกกามวิตกเคี้ยวกิน ไม่ขวนขวายแสวงหากาม เขาย่อมนับได้ว่าเป็นบัณฑิต เป็นผู้ใหญ่ได้โดยแท้ ฯ
(พระมหากัจจายนะตอบ)

ติดตามข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่!!