หน้าแรก ทั่วไป คนไทยดื่มสุรา อันดับ 5 ของโลก

คนไทยดื่มสุรา อันดับ 5 ของโลก

องค์การอนามัยโลก (WHO) เปิดเผยว่า ทั่วโลกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากกว่า 2,000 ล้านคน หรือ 1 ใน 3 ของประชากรโลก เฉลี่ยแล้วดื่มคนละ 6.13ลิตรต่อปี ทั้งที่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นอันตราย และเป็นสาเหตุก่อโรคมากกว่า 60 โรค

สำหรับสถานการณ์การดื่มเครื่องดื่มแอลกฮอล์ในประเทศไทยนั้นคนไทยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นอันดับ 40 ของโลก โดยเฉพาะเหล้ากลั่นมากเป็นอันดับ5 ของโลก และเป็นต้นเหตุของการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจร 90%

นอกจากนี้ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข รายงานสถานการณ์การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลกระทบในประเทศ ไทย พ.ศ.2556 และรายงานสถานการณ์การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับจังหวัด พ.ศ.2554 พบว่า ในปี 2554 พบว่า ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมานักดื่มเพศหญิงและวัยรุ่นมีอัตราเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 1 ต่อปี ในขณะที่เพศชายโดยเฉพาะในวัยทำงานและวัยสูงอายุ มีอัตราการดื่มที่ลดลงจากเดิม ขณะที่กลุ่มครัวเรือนที่มีรายได้ต่ำที่สุด กลับพบว่ามีค่าใช้จ่ายในการซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพิ่มขึ้นมากที่สุด โดยจ่ายค่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ร้อยละ 6.7 ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด

และ จากข้อมูลจากกรมสรรพสามิตชี้ว่า ปริมาณการนำเข้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพิ่มขึ้นจากประมาณ24 ล้านลิตรในปี 2542 เป็นประมาณ 42 ล้านลิตรในปี 2554จากการสำรวจผลกระทบทางสังคมแสดงให้เห็นว่า ประชาชนพบเห็นปัญหาจากการดื่มเป็นเรื่องปกติ โดย 3 ใน 4 เคยเห็นการทะเลาะกันจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และ 1 ใน 3 เคยพบเห็นการทำร้ายร่างกายในครอบครัวจากการดื่ม นอกจากนี้สุราเป็นสาเหตุการตาย1 ใน 3 ของคดีอุบัติเหตุทั้งหมด โดยเฉพาะในช่วงเทศกาล

นอกจากนี้จากการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติพบว่า จังหวัดพะเยาเป็นจังหวัดที่มีนักดื่มมากที่สุด โดยเฉพาะวัยรุ่น อีกทั้งยังเป็นจังหวัดที่ดื่มหนักมากที่สุดด้วย ขณะที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส มีสถิติการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่ำสุดในทุกด้าน

ที่มาข้อมูล : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ และศูนย์วิจัยปัญหาสุรา(ศวส.) สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข

ภาพประกอบ : infographicthailand

ติดตามข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่!!