หน้าแรก ทั่วไป พลิกข้อมูลย้อนดู นักการเมือง-คนดัง ซื้อที่ดิน-บ้านพักในโบนันซ่า ก่อนเกิดกรณีตรวจสอบสนามแข่งรถ Bonanza Speed Way กลุ่มเตชะณรงค์

พลิกข้อมูลย้อนดู นักการเมือง-คนดัง ซื้อที่ดิน-บ้านพักในโบนันซ่า ก่อนเกิดกรณีตรวจสอบสนามแข่งรถ Bonanza Speed Way กลุ่มเตชะณรงค์

ก่อนที่ธุรกิจสนามแข่งรถ International Bonanza Speed Way ในโครงการ โบนันซ่า หมู่ 11 ต.ขนงพระ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ของกลุ่มเตชะณรงค์ จะถูกชุดปฏิบัติการพิเศษกระทรวงยุติธรรมนำโดย พ.ต.อ.ดุษฏี อารยวุฒิ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม พ.อ.สมหมาย บุษบา หัวหน้าคณะทำงานเพื่อความมั่นคงกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย กองทัพภาคที่ 2 บุกเข้าตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ที่ดินว่าออกโดยชอบหรือไม่

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ทั้งอดีตและปัจจุบันของกลุ่มเตชะณรงค์ซึ่งมีกว่า 30 บริษัทหนึ่งในนั้นคือ “œโบœนันœซ่าœแรœนซ์”โครงการดังกล่าวมีนักการเมืองและนักธุรกิจเป็นลูกค้าหลายคน

หากพลิกข้อมูลในอดีตจะพบว่า คนœหนึ่งœคือœ สุœวิœทย์ œคุณœกิตติœ รองœนายกœรัฐœมนตรีœ เข้าœไปœซื้อœไว้œ5แปลง ๆ œละœ 60 ตาœรางœวาœ ราคาœซื้อœขายœหลังœละœ 1.4 ล้านœบาทœ แบ่งœเป็นœน.œส.œ 3ก.œในœนามœนายœสุœวิœทย์ 3 œแปลงœ คือœ น.œส.œ3 ก.œเลขœที่œ 7963 – 7965 และœในœนามœ น.œส.œวัชรี คุณกิตติ น้องสาวนายสุวิทย์ อีก 2 แปลงโดยทำสัญญาจะซื้อœจะขายระหว่างนายสุวิทย์ œ ผู้ซื้อกับนายไพวงษ์ เตชะณรงค์ ผู้ขาย เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2543 วางœเงินครั้งแรก 1 ล้านบาท ที่เหลือทะยอยจ่ายเป็นœงวดๆœ

ก่อนœหน้าœนี้œที่œดินœบริเวณœนี้œเจ้าœของœโครงœการœได้œนำœไปœจดœนองœกับœบริษัทœเงินœทุนœศรีœธœนาœ จำกัดœ เมื่อœบริษัทœเงินœทุนœศรีœธœนาœปิดœกิจœการœได้œโอนœไปœอยู่œใน œบริษัทœบริหารœสินœทรัพย์œสถาบันœการœเงินœ (บบส.œ) กระทั่งœมีœการœจดœทะเบียนœโอนœให้œผู้œซื้อœเมื่อœวันœที่œ 23 กรกฎาคมœ 2545 คนอื่นๆที่มีชื่อœเข้าœไปœซื้อœไว้œในœเวลาœช่วงœเดียวœกัน

ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง นายกิตติศักดิ์ วัฒนาธร คนใกล้ชิด วันมูหะมัดนอร์ มะทา เจ้าของ “บ้านอาจารย์วัน”อันลือลั่น “เยาวรัตน์œ นิรันดร” ทายาทœของนายธรรมœนูญœนิรันดรœ นายทุนพรรคความหวังใหม่œ นายสมใจ นิลœสิทธานุเคราะห์œ อดีตที่ปรึกษาœรองœนายกœฯ 4 แปลงœ อนงค์œ ฐิœตะœวรœรโณœ 2 แปลงœ วรœรณา ปราชœ 2 แปลงœ เอื้อมœพรœ ธœนาœรัตน์œปัทœมาœ œ œ อรœวรรณœ สุœทธาธิœกุลœชัยœ พรรณœทิพาœ จั่นœเทศœ ชำมะนาดœ ชัยœนันท์œสมิตœรœ นายปœราœจิณœ เอี่ยมœลำเนาœ และ คนใกล้ชิด พล.œอ.œชวลิตœ ยงœใจœยุทธœ อดีตหัวœหน้าœพรรคœความœหวังœใหม่

นักการเมือง คนดังอื่นที่เข้าไปซื้อที่ดินนอกโครงการโบนันซ่า แต่อยู่ในพื้นที่ ต.ขนงพระ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา และบริเวณใกล้เคียง หยิบยกเป็นตัวอย่าง อาทิ คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ คุณหญิงพจมาน ดามาพงศ์ นายพินิจ จารุสมบัติ นายอนุทิน ชาญวีรกูล ฯลฯ

ใครมีมากน้อยขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของกลุ่มบุคคลที่จัดอยู่ในส่วนบนของฐานยอดปิรามิด?

ที่มา อิศรานิวส์

ติดตามข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่!!