หน้าแรก งาน-อาชีพ 12 กรรมการมหาเถรสมาคม ลงมติให้ธัมมี่ ไม่ต้องอาบัติปาราชิก

12 กรรมการมหาเถรสมาคม ลงมติให้ธัมมี่ ไม่ต้องอาบัติปาราชิก

รายนาม “กรรมการมหาเถรสมาคม” ๑๒ รูป จาก ทั้งหมด ๒๐ รูป ที่ลงมติให้ธัมมี่ ไม่ต้องอาบัติปาราชิก

ฝ่ายมหานิกาย
๑. สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ ป.ธ.๙) วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ
ประธานที่ปรึกษา โครงการ (ธรรมกาย) อุปสมบทหมู่ ภาคฤดูร้อน ๑๐๐,๐๐๐ รูป

“… อาตมาเองตั้งแต่เกิดมาจนถึงบัดนี้ ๘๗ ปีแล้ว เพิ่งจะวันนี้เองที่ได้เดินบนกลีบกุหลาบ จึงชื่นใจ …”

๒. สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (วีระ ภทฺทจารี ป.ธ.๙) วัดสุทัศน์เทพวราราม
กรรมการที่ปรึกษา โครงการ (ธรรมกาย) อุปสมบทหมู่ ภาคฤดูร้อน ๑๐๐,๐๐๐ รูป

๓. สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สมศักดิ์ อุปสโม ป.ธ.๙) วัดพิชยญาติการาม
กรรมการที่ปรึกษา โครงการ (ธรรมกาย) อุปสมบทหมู่ ภาคฤดูร้อน ๑๐๐,๐๐๐ รูป

เป็นพยานให้ธัมมชโยในคดีอาญา รับรองการสอนของธัมมชโยว่า ถูกต้องตามพระไตรปิฎก ทุกประการ

๔. สมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ ป.ธ.๙) วัดไตรมิตรวิทยาราม
กรรมการที่ปรึกษา โครงการ (ธรรมกาย) อุปสมบทหมู่ ภาคฤดูร้อน ๑๐๐,๐๐๐ รูป

๕. พระพรหมวชิรญาณ (ประสิทธิ์ เขมงฺกโร ป.ธ.๓) วัดยานนาวา
กรรมการที่ปรึกษา โครงการ (ธรรมกาย) อุปสมบทหมู่ ภาคฤดูร้อน ๑๐๐,๐๐๐ รูป

๖. พระวิสุทธิวงศาจารย์ (วิเชียร อโนมคุโณ ป.ธ.๙) วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ
กรรมการที่ปรึกษา โครงการ (ธรรมกาย) อุปสมบทหมู่ ภาคฤดูร้อน ๑๐๐,๐๐๐ รูป

๗. พระพรหมดิลก (เอื้อน หาสธมฺโม ป.ธ.๙) วัดสามพระยา
กรรมการที่ปรึกษา โครงการ (ธรรมกาย) อุปสมบทหมู่ ภาคฤดูร้อน ๑๐๐,๐๐๐ รูป

“ประเทศไทยจะขาดธัมมชโยไม่ได้”

๘. พระพรหมโมลี (สุชาติ ธมฺมรตโน ป.ธ.๙) วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ
กรรมการที่ปรึกษา โครงการ (ธรรมกาย) อุปสมบทหมู่ ภาคฤดูร้อน ๑๐๐,๐๐๐ รูป

๙. พระพรหมสิทธิ (ธงชัย สุขญาโณ) วัดสระเกศ
กรรมการที่ปรึกษา โครงการ (ธรรมกาย) อุปสมบทหมู่ ภาคฤดูร้อน ๑๐๐,๐๐๐ รูป

๑๐. พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต ป.ธ.๙) วัดประยุรวงศาวาส
กรรมการที่ปรึกษา โครงการ (ธรรมกาย) อุปสมบทหมู่ ภาคฤดูร้อน ๑๐๐,๐๐๐ รูป

ฝ่ายธรรมยุติกนิกาย
๑. สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (มานิต ถาวโร ป.ธ.๙) วัดสัมพันธวงศาราม (นานาสังวาส?)
กรรมการที่ปรึกษา โครงการ (ธรรมกาย) อุปสมบทหมู่ ภาคฤดูร้อน ๑๐๐,๐๐๐ รูป

๒. พระพรหมเมธี (จำนงค์ ธมฺมจารี) วัดสัมพันธวงศาราม (นานาสังวาส?)
กรรมการที่ปรึกษา โครงการ (ธรรมกาย) อุปสมบทหมู่ ภาคฤดูร้อน ๑๐๐,๐๐๐ รูป

ติดตามข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่!!