หน้าแรก ทั่วไป ประวัติ พลตรีหญิง ท่านผู้หญิง ศรีรัศมิ์ สุวะดี

ประวัติ พลตรีหญิง ท่านผู้หญิง ศรีรัศมิ์ สุวะดี

ทรงเมตตาสูงสุดแต่งตั้ง พลตรีหญิง ท่านผู้หญิง ศรีรัศมิ์ สุวะดี

Screen Shot 2557-12-13 at 4.44.21 PM

ประวัติ พลตรีหญิง ท่านผู้หญิง ศรีรัศมิ์ สุวะดี (บุษบา สุวะดี)

เกิดเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2514 หรือพระอิสริยยศเดิม พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ภายหลังได้ลาออกจากฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์ อันมีผลตั้งแต่วันที่วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2557

“ชีวิตตอนต้น”

ท่านผู้หญิง ศรีรัศมิ์ สุวะดี มีชื่อเล่นว่า อี๊ด เป็นธิดาคนที่สามของอภิรุจ และวันทนีย์ สุวะดี พื้นเพเดิมเป็นชาวจังหวัดสมุทรสงคราม มีพี่น้อง 5 คน โดยศรีรัศมิ์เป็นบุตรคนที่สาม มีพี่สาวและพี่ชายคือ สุดาทิพย์ ม่วงนวล ,ณรงค์ สุวะดี และน้องชายคือ ณัฐพล สุวะดี อดีตราชองครักษ์เวร ส่วนพลตำรวจโท พงศ์พัฒน์ ฉายาพันธุ์ เป็นน้าของเธอ

ท่านผู้หญิงศรีรัศมิ์ (บุษบา สุวะดี) เข้ารับการศึกษาระดับประถมศึกษาจากโรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์) จังหวัดสมุทรสาคร สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพจากโรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย ก่อนจะเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีที่ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป (หลักสูตร 4 ปี) เมื่อปี พ.ศ. 2540

และได้รับพระราชทานปริญญาบัตรจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เมื่อวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2545 และสำเร็จการศึกษาปริญญาโท หลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (คหกรรมศาสตร์) ภาคพิเศษ สาขาวิชาการพัฒนาการครอบครัวและเด็ก คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด้วยคะแนนเฉลี่ย 3.94

Screen Shot 2557-12-13 at 4.44.32 PM

“เข้าสู่พระราชวงศ์”

ท่านผู้หญิงศรีรัศมิ์ (บุษบา สุวะดี) เริ่มเข้าถวายการรับใช้ในพระองค์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 โดยรับผิดชอบหน้าที่การงานในฐานะข้าราชการพลเรือนในพระองค์ นอกจากนี้ ยังได้ถวายงานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในด้านศิลปาชีพ และได้ทรงจดทะเบียนสมรสตามกฎหมาย ต่อมาเข้ารับพระราชทานน้ำพระมหาสังข์จากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาขึ้นเป็น “หม่อมศรีรัศมิ์ มหิดล ณ อยุธยา” เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544

10409602_685408058239334_2909075624130471820_n

บิดาและมารดาของท่านผู้หญิงศรีรัศมิ์ (บุษบา สุวะดี)รวมทั้งสมาชิกในครอบครัวได้รับพระราชทานนามสกุลจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมารว่า “อัครพงศ์ปรีชา” เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2545 หม่อมศรีรัศมิ์ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ปฐมจุลจอมเกล้าฝ่ายใน เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2547
และได้ประสูติกาลพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ พระราชโอรส เมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2548 การนี้พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ สถาปนา หม่อมศรีรัศมิ์ มหิดล ณ อยุธยา ขึ้นดำรงพระอิสริยยศเป็น พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

10846230_685408134905993_1505762646845450516_n

“ลาออกจากฐานันดรศักดิ์”

วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 สำนักข่าวบีบีซีรายงานว่า สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ทรงขอให้รัฐบาลริบนามสกุลพระราชทานของพระวรชายา ก่อนหน้านั้น มีการกวาดล้างญาติใกล้ชิดของพระองค์ซึ่งถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับการฉ้อราษฎร์บังหลวงโดยทั้งหมดกลับไปใช้สกุลเดิมก่อนพระราชทานคือ “เกิดอำแพง”

ต่อมาข้อมูลนามสกุลนั้นผิด เมื่อตรวจสอบแล้วจึงเปลี่ยนให้ใช้ชื่อสกุลว่า “สุวะดี” อันเป็นชื่อสกุลเดิมทีแท้จริง ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ซึ่งสำนักข่าวบีบีซีมองว่า นี่อาจเป็นก้าวแรกที่จะนำไปสู่การหย่าร้างของทั้งสองพระองค์
วันที่ 12 ธันวาคมปีเดียวกัน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ได้นำความขึ้นกราบบังคมทูลสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เป็นลายลักษณ์อักษรว่าขอพระราชทานกราบบังคมทูลลาออกจากฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์ มีผลตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2557

tnews_1402190119_1465

กรณียกิจ

กรณียกิจส่วนใหญ่ของท่านผู้หญิงศรีรัศมิ์ เมื่อครั้งดำรงอิสริยยศเป็น พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมารนั้น จะเน้นในด้านครอบครัวและเด็กเป็นหลัก โดยโครงการแรกของคือ โครงการสายใยรักจากแม่สู่ลูก ที่รณรงค์การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ต่อมาได้มีดำริจัดต้ง โครงการศูนย์สามวัยสานสายใยรักแห่งครอบครัว

จัดตั้งขึ้นจากแนวคิดที่ว่า “ควรมีศูนย์กลางในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เน้นความต่อเนื่องเชื่อมโยง เป็นวงจรทุกช่วงวัย ภายใต้การดำเนินของหลักเหตุผล ตั้งแต่การสร้างความคิดรอบยอด (Concept) การกำหนดคำจำกัดความที่ชัดเจน (Definition) และการถ่ายทอดลงสู่ระดับต่าง ๆ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
(Implementation) โดยคำนึงถึงปัจจัยที่นำไปสู่ความสำเร็จ ตลอดจนข้อดี ข้อเสียต่างๆ มาดำเนินการในการให้บริการแก่ประชาชน”ท่านผู้หญิงศรีรัศมิ์ ประกอบกรณียกิจครั้งสุดท้ายในพิธีเปิดมหกรรม 9 ปี สายใยรักแห่งครอบครัว เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2557

นอกจากนี้ยังมีดำริในการสร้าง “ศุโขโยคะ” ซึ่งเป็นโครงการเสริมสร้างสุขภาพ ณ พื้นที่ควบคุมในพระองค์ 904 ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารเมื่อปี พ.ศ. 2554 เพื่อให้ข้าราชบริพารและประชาชนทั่วไปได้เข้ามาใช้ประโยชน์ มีระบบการออกกำลังกายแบบ “ไจโรทานิก” (Gyrotonic) โดยกล่าวไว้ว่า “ไปเล่นที่เมืองนอกมา เห็นว่าอะไรดีก็นำเข้ามาให้ประชาชนได้เล่นกัน”ที่สุดศุโขโยคะ ได้ปิดตัวลงในวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2557

“ด้านการต่างประเทศ”

วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2554 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ (พระยศในขณะนั้น) ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ พลอากาศโท ภักดี แสง-ชูโต นำผ้าห่มกันหนาว 20,000 ผืน ไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเหตุการณ์แผ่นดินไหวและคลื่นสึนามิในโทโฮะกุ พ.ศ. 2554 ที่ประเทศญี่ปุ่น โดยมีกษิต ภิรมย์ เป็นผู้รับมอบ

1723720_685408104905996_4394738125752949771_n

Screen Shot 2557-12-13 at 5.03.48 PM

“พระอิสริยยศ”

นางสาวศรีรัศมิ์ สุวะดี
(9 ธันวาคม พ.ศ. 2514— 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544)

หม่อมศรีรัศมิ์ มหิดล ณ อยุธยา
(10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 — 15 มิถุนายน พ.ศ. 2548)

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ
(15 มิถุนายน พ.ศ. 2548 — 11 ธันวาคม พ.ศ. 2557)

ท่านผู้หญิงศรีรัศมิ์ สุวะดี
(11 ธันวาคม พ.ศ. 2557 — ปัจจุบัน)

ติดตามข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่!!